Diensten - 490554-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Douains: Onderhoud en reparatie van computeruitrusting

2020/S 202-490554

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CA Seine Normandie Agglomération
Postadres: 12 rue de la Mare à Jouy
Plaats: Douains
NUTS-code: FRD21 Eure
Postcode: 27120
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@sna27.fr
Telefoon: +33 276480258
Fax: +33 232539536
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sna27.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020/037 «Acquisition, maintenance de multifonctions, fourniture de consommables, logiciels et prestations associées»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50312000 Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121100 Fotokopieerapparaten
50312000 Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
30232110 Laserprinters
30232150 Inkjetprinters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-438437

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

L'accord-cadre a pour objet l'acquisition, maintenance de multifonctions, fourniture de consommables, logiciels et prestations associées

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020