Diensten - 490581-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Rennes: Diensten voor preventief onderhoud

2020/S 202-490581

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rennes Métropole
Postadres: 4 avenue Henri Fréville, CS 93111
Plaats: Rennes Cedex
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35031
Land: Frankrijk
E-mail: dpb-maj@rennesmetropole.fr
Telefoon: +33 223621026
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://metropole.rennes.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://marches.megalis.bretagne.bzh
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance multi-technique de différents sites de Rennes Métropole

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance multi-technique de différents sites de Rennes Métropole.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 596 334.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sites culturels.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sites techniques complexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Divers sites non culturels et non complexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 112-271957
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020220
Perceel nr.: 1
Benaming:

Sites culturels

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GDF Suez énergie services Cofely services
Postadres: 4 rue Claude Chappe
Plaats: Noyal-Châtillon-sur-Seiche
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 35233
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 278 060.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020221
Perceel nr.: 2
Benaming:

Sites techniques complexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GDF Suez énergie services Cofely services
Postadres: 4 rue Claude Chappe
Plaats: Noyal-Châtillon-sur-Seiche
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 35233
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 289 280.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020222
Perceel nr.: 3
Benaming:

Divers sites non culturels et non complexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GDF Suez énergie services Cofely services
Postadres: 4 rue Claude Chappe
Plaats: Noyal-Châtillon-sur-Seiche
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 35233
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 940.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: 3 contour de la Motte, CS 44416
Plaats: Rennes
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Postadres: 22 mail Pablo Picasso
Plaats: Nantes
Postcode: 44042
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: 3 contour de la Motte, CS 44416
Plaats: Rennes
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
Internetadres: http://www.ta-rennes.juradm.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020