Diensten - 490585-2020

16/10/2020    S202

Litouwen-Vilnius: Reclamediensten

2020/S 202-490585

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Nationaal identificatienummer: 188675190
Postadres: Gedimino pr. 19
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-01103
Land: Litouwen
Contactpersoon: Darius Žuklys
E-mail: darius.zuklys@zum.lt
Telefoon: +370 52391048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zum.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4900
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Žemės ūkis

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Informacijos rengimo bei publikavimo šalies regioniniuose ir (arba) vietiniuose prenumeruojamuose laikraščiuose bei jų interneto tinklalapiuose paslaugų pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341000 Reclamediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Informacijos rengimo bei publikavimo šalies regioniniuose ir (arba) vietiniuose prenumeruojamuose laikraščiuose bei jų interneto tinklalapiuose paslaugos. Reikalavimai paslaugoms nustatyti pirkimo dokumentuose.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 619 835.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341000 Reclamediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamos informacijos rengimo bei publikavimo šalies regioniniuose ir (arba) vietiniuose prenumeruojamuose laikraščiuose bei jų interneto tinklalapiuose paslaugos – 62 regioninių ir (arba) vietinių laikraščių bei jų interneto tinklalapių (60 leidžiamų lietuvių kalba ir 1 laikraštis, leidžiamas rusų kalba, bei 1 laikraštis, leidžiamas lenkų kalba, bei jų interneto tinklalapių).

Detalesni reikalavimai pateikiami pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Viešinimo strategija / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Informacijos sklaida / Weging: 40
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programa: priemonė „Informacijos apie žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės politiką ir kitas aktualijas sklaida“; KPP 2014–2020 m. priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritis „Programos informavimas ir viešinimas“; Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos priemonė „Techninė parama 2014–2020 m.“.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 080-188808
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8P-20-129
Benaming:

Informacijos rengimo bei publikavimo šalies regioniniuose ir (arba) vietiniuose prenumeruojamuose laikraščiuose bei jų interneto tinklalapiuose paslaugų pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Santarvės laikraštis“
Nationaal identificatienummer: 166410296
Postadres: V. Burbos g. 6
Plaats: Mažeikiai
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-89218
Land: Litouwen
E-mail: arunas@santarve.lt
Telefoon: +370 44398260
Fax: +370 44398260
Internetadres: http://www.santarve.lt
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 619 835.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 619 835.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Vykdant sutartį, PVM sąskaitos faktūros bus priimamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Postadres: Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1
Plaats: Vilnius
Postcode: LT-01501
Land: Litouwen
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telefoon: +370 52688037
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020