Diensten - 490630-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Noidans-le-Ferroux: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490630

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sytevom
Postadres: Les Fougères
Plaats: Noidans-le-Ferroux
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 70130
Land: Frankrijk
E-mail: szuchelli@sytevom.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://sytevom.org
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir des quais de transfert

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir des quais de transfert — quatre lots.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 140.72 EUR / Hoogste offerte: 185.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert de Saint-Sauveur

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23 Haute-Saône
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert de Saint-Sauveur.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Location de semi-remorques à fond mouvant sauf pour le lot 4.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert de Les Magny

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23 Haute-Saône
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert de Les Magny.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Location semi-remorques à fond mouvant sauf pour le lot 4.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert d'Arc les Gray

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23 Haute-Saône
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert d'Arc les Gray.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Location semi-remorques à fond mouvant sauf pour le lot 4.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert de Vesoul Technologia

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC23 Haute-Saône
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert de Vesoul Technologia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Location semi-remorques à fond mouvant sauf pour le lot 4.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 139-342506
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 220448
Perceel nr.: 1
Benaming:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert de Saint-Sauveur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Demeusy M. Transports
Postadres: 15 rue de la Gare
Plaats: Villers-le-Sec
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 70000
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.achatpublic.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 162.56 EUR / Hoogste offerte: 185.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 220449
Perceel nr.: 2
Benaming:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert de Les Magny

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mauffrey SAS
Postadres: ZI du Bois Joli
Plaats: Saint-Nabord
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 88200
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.achatpublic.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 151.50 EUR / Hoogste offerte: 159.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 220450
Perceel nr.: 3
Benaming:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert d'Arc les Gray

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mauffrey SAS
Postadres: ZI du Bois Joli
Plaats: Saint-Nabord
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 88200
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.achatpublic.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 142.50 EUR / Hoogste offerte: 149.92 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 220451
Perceel nr.: 4
Benaming:

Transport des ordures ménagères et de la collecte sélective à partir du quai de transfert de Vesoul

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mauffrey SAS
Postadres: ZI du Bois Joli
Plaats: Saint-Nabord
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 88200
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.achatpublic.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 140.72 EUR / Hoogste offerte: 141.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Besançon
Postadres: 30 rue Charles Nodier
Plaats: Besançon
Postcode: 25000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://besancon.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020