Diensten - 490668-2020

16/10/2020    S202

Italië-Lecco: Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

2020/S 202-490668

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincia di Lecco
Postadres: piazza Lega Lombarda 4
Plaats: Lecco
NUTS-code: ITC43 Lecco
Land: Italië
Contactpersoon: SUA.Lecco
E-mail: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Telefoon: +341 295303
Fax: +341 295333
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.provincia.lecco.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SUA.Lecco. Comune di Bulciago. Affidamento servizi tecnici per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di adeguamento sismico scuola Don Milani

Referentienummer: GARA 84/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La procedura in argomento ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria Don Milani e palestra attigua in Comune di Bulciago. CIG: 837813715F.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 127 900.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC43 Lecco
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Bulciago

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La procedura in argomento ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria Don Milani e palestra attigua in Comune di Bulciago.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 144-354669
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

SUA.Lecco. Comune di Bulciago. Affidamento servizi tecnici per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di adeguamento sismico scuola Don Milani

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 24
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tekno & Co. srl
Postadres: via Valle di Scalve 100
Plaats: Onere
NUTS-code: ITC46 Bergamo
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lombardia
Postadres: via Corridoni 39
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020