Diensten - 490784-2020

16/10/2020    S202

Ierland-Mullingar: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

2020/S 202-490784

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Westmeath County Council
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: Áras An Chontae, Mountstreet, County Westmeath
Plaats: Mullingar
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: N91 FH4N
Land: Ierland
Contactpersoon: Deirdre Reilly
E-mail: deirdre.reilly@wccprojectoffice.ie
Telefoon: +353 449334000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.westmeathcoco.ie/
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1140
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Urban Design, Economic and Masterplanning Consultancy Services for Regeneration and Development of lands at Loughanaskin, Athlone Co. Westmeath

Referentienummer: URDF_091 Loughanaskin MP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Westmeath County Council requires Urban Design, Economic and Masterplanning Consultancy Services for Regeneration and Development of lands at Loughanaskin, Athlone Co. Westmeath.

The regeneration of this 4.09ha strategically located land reserve into a highly sustainable and integrated new urban quarter adjoining the town centre of Athlone

The contract award is based on the appointment of a multi-disciplinary team to undertake Stage (i) and (ii) services in the preparation of an urban design and economic led masterplan.

A full description of the services required by the client is provided in Schedule B of the Tender and Schedule for the Conditions of Engagement for Consultancy Services (Technical).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 296 570.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71321100 Diensten voor bouweconomie
71324000 Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden
71410000 Stedenbouw
79311400 Economisch onderzoek
79311410 Economischeffectbeoordeling
79415200 Ontwerpadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Westmeath.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Westmeath County Council requires urban design, economic and masterplanning consultancy services for regeneration and development of lands at Loughanaskin, Athlone Co. Westmeath.

The regeneration of this 4.09ha strategically located land reserve into a highly sustainable and integrated new urban quarter adjoining the town centre of Athlone.

The contract award is based on the appointment of a multi-disciplinary team to undertake Stage (i) and (ii) services in the preparation of an Urban Design and Economic led Masterplan.

A full description of the services required by the Client is provided in Schedule B of the Tender and Schedule for the Conditions of Engagement for Consultancy Services (Technical).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: PRICE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

As stated in the tender documentation available to download.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-118929
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Urban Design, Economic and Masterplanning Consultancy Services for Regeneration and Development of lands at Loughanaskin, Athlone Co. Westmeath.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Turley Planning Ireland Ltd
Postadres: 4 Pembroke Street Upper
Plaats: Dublin 2
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
E-mail: info@turleyplanning.ie
Telefoon: +353 15175856
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 296 570.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of Ireland
Postadres: Four Courts, Inns Quay
Plaats: Dublin
Land: Ierland
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Telefoon: +353 1888600
Fax: +353 188886125
Internetadres: www.courts.ie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020