Diensten - 490787-2020

16/10/2020    S202

Polen-Czarny Dunajec: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490787

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Czarny Dunajec
Nationaal identificatienummer: 491892162
Postadres: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
Plaats: Czarny Dunajec
NUTS-code: PL219 Nowotarski
Postcode: 34-470
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Zmarzliński
E-mail: gmina@czarny-dunajec.pl
Telefoon: +48 182613540
Fax: +48 182613530
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.czarny-dunajec.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec w roku 2021

Referentienummer: RB.271.24.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Całość zamówienia podzielona została 2 części.

Szczegółowy zakres usług został wyszczególniony w załączniku nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 292 640.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Czarny Dunajec, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. ...

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL219 Nowotarski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Czarny Dunajec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Czarny Dunajec, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze szkół i terenów publicznych z terenu gminy Czarny Dunajec w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL219 Nowotarski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Czarny Dunajec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze szkół i terenów publicznych z terenu gminy Czarny Dunajec w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 139-342627
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Czarny Dunajec w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. ...

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FCC Podhale Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 7352843273
Postadres: ul. Jana Pawła II 115
Plaats: Nowy Targ
NUTS-code: PL219 Nowotarski
Postcode: 34-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 902 341.67 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze szkół i terenów publicznych z terenu gminy Czarny Dunajec w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FCC Podhale Sp. z o.o.
Postadres: ul. Jana Pawła II 115
Plaats: Nowy Targ
NUTS-code: PL219 Nowotarski
Postcode: 34-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 390 240.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Plaats: Warszawa
Land: Polen
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020