Diensten - 490798-2020

16/10/2020    S202

Polen-Wieliczka: Technische ontwerpdiensten

2020/S 202-490798

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna
Postadres: Park Kingi 1
Plaats: Wieliczka
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 32-020
Land: Polen
Contactpersoon: Maciej Trąbka
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Telefoon: +48 12278-71-11
Fax: +48 12278-71-10
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółka akcyjna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: górnictwo

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sporządzenie projektu technicznego uzupełniających robót zabezpieczających obudowę drewnianą w komorze Drozdowice III wraz z technologią na poziomie II n

Referentienummer: KSW/2020/TOP/67
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej uzupełniających robót zabezpieczających obudowę drewnianą w komorze Drozdowice III zlokalizowanej na poz. II n w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka”, wraz z technologią wykonywania robót, zwanej dalej „dokumentacją projektową”, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wieliczka

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej uzupełniających robót zabezpieczających obudowę drewnianą w komorze Drozdowice III zlokalizowanej na poz. II n w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka”, wraz z technologią wykonywania robót, zwanej dalej „dokumentacją projektową”, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

2. W ramach sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do:

1) wykonania pełnej, szczegółowej inwentaryzacji stanu technicznego obudowy w komorze Drozdowice III;

2) opracowania projektu technicznego uzupełniających robót zabezpieczających obudowę drewnianą w komorze Drozdowice III wraz z technologią wykonywania robót, zwanego dalej „projektem technicznym”, jego uzgodnienia ze służbami Zamawiającego i z Konserwatorem Zabytków Krakowskich Żup Solnych (zwanego dalej „KZKŻS”) oraz uzyskania zatwierdzenia uzgodnionego projektu technicznego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” (zwanego dalej „KRZG”), wraz z wykonaniem studium historyczno-konserwatorskiego dla wyrobiska objętego projektem technicznym;

3) uzyskania pozwolenia KZKŻS na wykonanie prac objętych projektem technicznym – KZKŻS działa zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (Dz.U. Woj. Małop. z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 4200);

4) opracowania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót objętych projektem technicznym.

3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac ujętych w opracowanym projekcie technicznym Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 192 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy umieszczony na stronie (www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w ilości 192 godzin, który będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego zależnie od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru godzin sprawowania nadzoru autorskiego (prawo opcji). Nadzór autorski będzie wykonywany w ramach nie więcej niż 24 pobytów na terenie wykonywanych prac.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN. Szczegółowe informacje na temat wniesienia wadium zawiera SIWZ dostępna na stronie (www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 148-363418
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sporządzenie projektu technicznego uzupełniających robót zabezpieczających obudowę drewnianą w komorze Drozdowice III wraz z technologią na poziomie II n

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

W odniesieniu do braku podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 ustawy;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

h) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

i) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

j) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także sposobu ich złożenia został opisany w SIWZ zamieszczonej pod adresem: (https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl.
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie w dziale VI Środki ochrony prawnej, tj.:

1) art. 179 ustawy – przepisy wspólne;

2) art. 180–198 ustawy – odwołania;

3) art. 198a – 198g ustawy – skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl.
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020