Diensten - 490819-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Barakaldo: Diensten voor kermissen

2020/S 202-490819

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bilbao Exhibition Centre (BEC), S. A.
Nationaal identificatienummer: A95135984
Postadres: Ronda Azkue, 1
Plaats: Barakaldo (Bizkaia)
NUTS-code: ES21 País Vasco
Postcode: 48902
Land: Spanje
E-mail: compras@bec.eu
Telefoon: +34 944040000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bilbaoexhibitioncentre.com/
Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ferias y eventos
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Moqueta

Referentienummer: DOUE-2020-073
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92331100 Diensten voor kermissen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y colocación de moqueta y sus accesorios.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21 País Vasco
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES21 - País Vasco.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y colocación de moqueta y sus accesorios.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Recursos humanos y medios materiales / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Muestras y otros apartados de la propuesta técnica y profesional / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Propuesta económica / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 101-244230
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro y colocación de moqueta y sus accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Revestimiento de Moqueta Sánchez, S. L.
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES21 País Vasco
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 934 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Postadres: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Postcode: 01010
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
Telefoon: +34 945019595
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contacto Técnico
Postadres: Ronda Azkue, 1
Plaats: Barakaldo (Bizkaia)
Postcode: 48902
Land: Spanje
E-mail: compras@bec.eu
Telefoon: +34 944040000
Internetadres: http://bilbaoexhibitioncentre.com/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020