Diensten - 490841-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Madrid: Belastingadviezen

2020/S 202-490841

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AENA, S. M. E., S. A.
Nationaal identificatienummer: A-86212420
Postadres: C/ Peonías, 12, Registro General
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección de Contratación
E-mail: tramitacion_expedientes@aena.es
Telefoon: +34 913212710
Fax: +34 913212712
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.aena.es
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedad Mercantil Estatal
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Actividad aeroportuaria

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de asesoría y gestión en la fiscalidad y tributación de AENA, S. M. E., S. A. y empresas participadas

Referentienummer: DEF-187/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79221000 Belastingadviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de asesoría y gestión en la fiscalidad y tributación de AENA, S. M. E., S. A. y empresas participadas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 194 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de asesoría y gestión en la fiscalidad y tributación de AENA, S. M. E., S. A. y empresas participadas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-295912
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servicio de asesoría y gestión en la fiscalidad y tributación de AENA, S. M. E., S. A. y empresas participadas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: J & A Garrigues, S. L. P.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 194 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
E-mail: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
Telefoon: +34 913491319
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020