Diensten - 490889-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Saint-Malo: Systeemonderhoud

2020/S 202-490889

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Saint-Malo
Postadres: Hôtel de Ville — place Chateaubriand — CS 21826
Plaats: Saint-Malo
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35418
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction du patrimoine
E-mail: Ddp-marches@saint-malo.fr
Telefoon: +33 299215307
Fax: +33 299215310
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-saint-malo.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marches.megalisbretagne.org/?
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance des installations de sécurité incendie des établissements recevant du public pour la Ville et le CCAS de Saint-Malo

Referentienummer: 20DDPAOS1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50324100 Systeemonderhoud
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entretien maintenance SSI des ERP Ville et CCAS.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 86 227.98 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000 Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maintenance et garantie des installations de sécurité incendie des ERP des bâtiments communaux de la Ville de Saint-Malo et du CCAS.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 118-286777
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20-052
Benaming:

Maintenance des installations de sécurité incendie des établissements recevant du public pour la Ville et CCAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL Rennes Sécurité Services (mandataire)
Postadres: 14 boulevard du Scorff
Plaats: Pacé
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35740
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.r2s-incendie.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL R2S SSI (cotraitant)
Postadres: 14 boulevard du Scorff
Plaats: Pacé
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35740
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.r2s-incendie.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 86 227.98 EUR / Hoogste offerte: 98 742.90 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Marché en groupement de commandes Ville — CCAS dont la Ville a été désignée coordonnateur.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 3 contour de la Motte — CS 44416
Plaats: Rennes
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-rennes@juradm.fr
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
Internetadres: http://Rennes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et litiges
Postadres: Préfecture de la Région Pays de la Loire — 6 quai Ceirenay — BP 33515
Plaats: Nantes
Postcode: 44035
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 3 contour de la Motte — CS 44416
Plaats: Rennes
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-rennes@juradm.fr
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
Internetadres: http://Rennes.tribunal-administratif.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020