Diensten - 490910-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Ostrava: Systeemanalyse en programmering

2020/S 202-490910

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Ostrava
Nationaal identificatienummer: 00843989
Postadres: 17. listopadu 1790/5
Plaats: Ostrava - Poruba
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postcode: 708 52
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Kateřina Onderková, odd. veřejných zakázek
E-mail: katerina.onderkova@fno.cz
Telefoon: +420 597373212
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fno.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka a implementace SIEM a služby v rámci kybernetické a informační bezpečnosti

Referentienummer: OŘN-22/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72240000 Systeemanalyse en programmering - JA15
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 772 160.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72240000 Systeemanalyse en programmering - JA15
72268000 Leveren van software - JA15
72263000 Software-implementatiediensten - JA15
72260000 Diensten in verband met software - JA15
72261000 Softwareondersteuningsdiensten - JA15
72253200 Systeemondersteuningsdiensten - JA15
72254100 Testen van systemen - JA15
72310000 Gegevensverwerkingsdiensten - JA15
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware) - JA15
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 154-377272

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Total service, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25618067
Postadres: U Uranie 954/18
Plaats: Praha - Holešovice
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 150 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 772 160.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020