Diensten - 490929-2020

16/10/2020    S202

Italië-Cassano Magnago: Afvalverzameling en –verwerking

2020/S 202-490929

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servizi intercomunali ecologici srl
Postadres: via Bonicalza 138/C
Plaats: Cassano Magnago
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21012
Land: Italië
Contactpersoon: Giso Antonio
E-mail: gare@pec.sieco.info
Telefoon: +39 0331209584
Fax: +39 0331209585
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sieco.info
Adres van het kopersprofiel: www.sieco.info
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: società pubblica
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

È indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti suddiviso in sei lotti. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo e la procedura si svolgerà tramite piattaforma Sintel. Importo a base d’asta è pari a 905 588,33 EUR annui.

CIG: 80981737C3, 8098209579, 8098215A6B, 8098218CE4, 80982241DB, 8114198005.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

200201 rifiuti biodegradabili

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trattamento rifiuti CER 200201

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzioni e rinnovi: per le opzioni di rinnovo si rimanda all’art. 2 del CSA.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 230-564354
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

200201 rifiuti biodegradabili

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020