Diensten - 490974-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Ljubljana: Plaatsing van personeel

2020/S 202-490974

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5269652000
Postadres: Kotnikova ulica 40
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za nabavo in razpise
E-mail: irena.pogacnik@dri.si
Telefoon: +386 13068164
Fax: +386 13068206
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dri.si
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Inženirske in svetovalne storitve

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zagotavljanje dela delavcev naročniku

Referentienummer: 193/2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79610000 Plaatsing van personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zagotavljanje dela delavcev naročniku.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 870 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79610000 Plaatsing van personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI0 SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zagotavljanje dela delavcev naročniku.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Višina provizije / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 053-117706
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 73/2019
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Manpower agencija za zaposlovanje, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5674115000
Postadres: Vodovodna cesta 101
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Postadres: Kotnikova ulica 40
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020