Diensten - 491020-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Made: Onderhoud van straatverlichting

2020/S 202-491020

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Drimmelen
Nationaal identificatienummer: 491599116
Postadres: Park 1
Plaats: Made
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4920 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Carla Huigen
E-mail: c.huigen@inkoopwestbrabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.drimmelen.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud openbare verlichting

Referentienummer: SIW007455 / 20ZD02917
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat onder andere het uitvoeren van regulier onderhoud, het opheffen van storingen en defecten, het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst, het schoonmaken van armaturen, het vervangen van lampen, masten en armaturen, herstellen van schades.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 337 625.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL411.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het areaal is circa 6 350 lichtobjecten. Het aantal schadegevallen per jaar bedraagt circa zeventig gevallen en het aantal storingen per jaar circa 850.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 115-279293
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Onderhoud openbare verlichting

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citytec bv
Nationaal identificatienummer: 24274516
Postadres: Nieuwland Parc 400
Plaats: Alblasserdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2952 DD
Land: Nederland
E-mail: marc.thuijls@citytec.nl
Telefoon: +31 881002700
Internetadres: http://www.citytec.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 337 625.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland, West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-zeeland-west-brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020