Diensten - 491023-2020

16/10/2020    S202

België-Dilbeek: Softwareprogrammering en -advies

2020/S 202-491023

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Dilbeek
Nationaal identificatienummer: 0207507645
Postadres: Gemeenteplein 1
Plaats: Dilbeek
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1700
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Hilde Vlogaert
E-mail: hilde.vlogaert@dilbeek.be
Telefoon: +32 24810181
Fax: +32 24516801
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dilbeek.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Software voor het beheer van overheidsopdrachten voor Groep Dilbeek, looptijd acht jaar

Referentienummer: 2019107/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 459 849.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Dilbeek, Gemeenteplein 1, te 1700 Dilbeek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Software voor het beheer van overheidsopdrachten voor Groep Dilbeek, looptijd acht jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliiteit / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Bereikbaarheid en vorming / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 007-011517
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019107/2
Benaming:

Software voor het beheer van overheidsopdrachten voor Groep Dilbeek, looptijd acht jaar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 3P
Postadres: Verviersstraat 1, B 5.1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 32943051
Fax: +32 32943052
Internetadres: www.3p.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 459 849.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetensschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020