Diensten - 491112-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Argenteuil: Schoonmaken van scholen

2020/S 202-491112

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 183-442289)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville d'Argenteuil
Postadres: 12 boulevard Léon Feix
Plaats: Argenteuil
NUTS-code: FR108 Val-d’Oise
Postcode: 95100
Land: Frankrijk
E-mail: Florian.boussoumah@ville-argenteuil.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.argenteuil.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nettoyage des vitres et des bâtiments scolaires et des centres de loisirs

Referentienummer: 2020/DEE/21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919300 Schoonmaken van scholen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché concerne le nettoyage des locaux (écoles élémentaires et centres de loisirs) et le nettoyage extérieur et intérieur des vitres.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 183-442289

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres:
In plaats van:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: