Diensten - 491139-2020

16/10/2020    S202

Litouwen-Vilnius: Diensten in verband met software

2020/S 202-491139

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 182-438273)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
Nationaal identificatienummer: 303200016
Postadres: A. Juozapavičiaus g. 13
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-09311
Land: Litouwen
Contactpersoon: Marius Stankus
E-mail: Marius.Stankus@ignitis.lt
Telefoon: +370 61404946
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ignitisgrupe.lt/
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/40209

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

(2020-GSC-194) Sąskaitybos (Billing) sistema, jos diegimo, palaikymo, aptarnavimo ir vystymo paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkama sąskaitybos (Billing) sistema, jos diegimo, palaikymo, aptarnavimo ir vystymo paslaugos.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-438273

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: