Diensten - 491142-2020

16/10/2020    S202

Polska-Lublin: Usługi drukowania i powiązane

2020/S 202-491142

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 198-480312)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Droga Męczenników Majdanka 12
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Olszak, Katarzyna Wojtyła
E-mail: lublin@krus.gov.pl
Tel.: +48 817593410
Faks: +48 817462238
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.krus.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup kompleksowej usługi obsługi urządzeń drukujących i kopiujących poleg. na zapewnieniu prawidł. pracy urządz. wraz z dostawą mat. ekspl., serwisem, wdroż. wydruku podążaj. i dierż. urządz. do 18.1.2024

Numer referencyjny: 0800 OP.261.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79800000 Usługi drukowania i powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowej usługi obsługi urządzeń drukujących i kopiujących polegającej na zapewnieniu prawidłowej pracy urządzeń wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, serwisem, wdrożeniem wydruku podążającego i dzierżawą urządzeń do 18.1.2024. Planowana data rozpoczęcia świadczenia usługi – 19.1.2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry oraz dane teleadresowe określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 198-480312

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 12/01/2021
Powinno być:
Data: 11/01/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: