Diensten - 491191-2020

16/10/2020    S202

Polen-Reguły: Verwijderen van huisvuil

2020/S 202-491191

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 167-404442)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Michałowice
Postadres: al. Powstańców Warszawy 1
Plaats: Reguły
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-816
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Łoziński, Marta Opłocka
E-mail: przetargi@michalowice.pl
Telefoon: +48 223509168
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.michalowice.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice

Referentienummer: ZP.271.2.37.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513100 Verwijderen van huisvuil
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ) oraz załącznikiem nr 4 do SIWZ „wzór umowy”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-404442

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 14/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 14/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: