Diensten - 491194-2020

16/10/2020    S202

Polen-Rzeszów: Koeriersdiensten

2020/S 202-491194

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 189-457179)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationaal identificatienummer: 368302575
Postadres: ul. Hanasiewicza 17 B
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-103
Land: Polen
Contactpersoon: 1) Joanna Jakubowska-Jurasz, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne, 2) Alicja Kaczkowska, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne, 2) Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne, 3) Barbara Kadłuczka-Puzio tel. +48 178537407 – sprawy formalnoprawne
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Telefoon: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wody.gov.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego WP

Referentienummer: RZ.ROZ.2810.95.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64120000 Koeriersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 189-457179

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe: pkt 2, zdanie pierwsze
In plaats van:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, POLSKA

Te lezen:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, POLSKA

Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa i adresy: Oficjalna nazwa
In plaats van:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Te lezen:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
In plaats van:
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: