Diensten - 491199-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Neuville-sur-Oise: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting

2020/S 202-491199

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 175-422932)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SDIS 95 Val d'Oise
Postadres: 33 rue des Moulines
Plaats: Neuville-sur-Oise
NUTS-code: FR108 Val-d’Oise
Postcode: 95000
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@sdis95.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://sdis95.achatpublic.com/
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintien en condition opérationnelle et autres prestations liées aux autocommutateurs du Service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise

Referentienummer: 20-055
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50300000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintien en condition opérationnelle et autres prestations liées aux autocommutateurs du Service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 175-422932

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: