Diensten - 491203-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Parijs: Informaticadiensten

2020/S 202-491203

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 187-451001)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministère de la justice
Postadres: 13 place Vendôme
Plaats: Paris Cedex 01
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75042
Land: Frankrijk
E-mail: marches.ssic-sg@justice.gouv.fr
Telefoon: +33 170228917
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.justice.gouv.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AMOE TRA

Referentienummer: MJHN20015
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72500000 Informaticadiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-451001

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 03/11/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: