Diensten - 491232-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Parijs: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 202-491232

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 183-442239)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Office national des forêts
Postadres: 2 avenue de Saint-Mandé
Plaats: Paris Cedex 12
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75570
Land: Frankrijk
E-mail: Sg-p@onf.fr
Telefoon: +33 140195830
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.onf.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tierce maintenance applicative d'applicative de Pléiades

Referentienummer: 2020-9270-006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 183-442239

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:05
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: