Diensten - 491237-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Karlsruhe: Technische ontwerpen van verkeersinstallaties

2020/S 202-491237

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 185-446757)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung 4, Referat 44 Straßenplanung
Postadres: Schloßplatz 4-6
Plaats: Karlsruhe
NUTS-code: DE124 Rastatt
Postcode: 76131
Land: Duitsland
E-mail: PostfachRef.44@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721 / 926-3300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Seiten/default.aspx

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

B3 – LS bei Kuppenheim

Referentienummer: RPKR-2020-0007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322500 Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Objektplanung Verkehrsanlage HOAI Lph 1-4.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 185-446757

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
In plaats van:

Mindestjahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags: 1 000 T EUR

Te lezen:

Mindestjahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags: 400 T EUR

VII.2)Overige nadere inlichtingen: