Diensten - 491264-2020

16/10/2020    S202

België-Hasselt: Behandeling van verontreinigde grond

2020/S 202-491264

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 185-447033)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Bruno Verwimp
E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Telefoon: +32 11298468
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387010

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verhogen bruggen Albertkanaal: aanstelling top voor de behandeling of verbetering van verontreinigde gronden

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARO-18-1112-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In mei 2017 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het project "Herbouwen van brug Merksem – Theunisbrug & Herinrichting Minister Delbekelaan m.i.v. het kruispunt met Frans de l’Arbrelaan", volgens bestek nr. WBK-BB1060.

De opdrachtnemer van deze werken is de THV Artes Roegiers nv — Stadsbader nv — Taveirne nv, Burchtstraat 89, te 9150 Kruibeke. In het vervolg van het bestek wordt naar deze aannemer verwezen als ‘de opdrachtnemer hoofdproject.

Volgens de resultaten van het technisch verslag zal er bij de uitvoering van de werken ten laste van De Vlaamse Waterweg nv een belangrijke hoeveelheid vervuilde grond vrijkomen die moet verwerkt worden. Voor een deel van deze vervuilde gronden is in de aanbestedingsdocumenten van het bestek nr. WBK-BB- 1060 opgenomen dat de opdrachtnemer enkel moet instaan voor het selectief uitgraven en het afvoeren per schip naar een top. Deze "speciale" regeling is van toepassing op de gronden die vrijkomen bij de afgraving van de bestaande aanloophellingen naar de brug en bij de verbreding van het Albertkanaal. Meer specifiek betreft het:

— uitgravingszone 1: talud linkeroever Diepte (m-mv): 0,00-1,00 m code 000,

— uitgravingszone 2: talud rechteroever Diepte (m-mv): 0,00-1,00 m code 000,

— uitgravingszone 4: verbreding kanaal + Schijnpoortweg Diepte (m-mv): 0,00-4,00 m code 929.

Met betrekking tot deze gronden is in de aanbestedingsdocumenten voorzien dat:

— de opdrachtnemer hoofdproject instaat voor het afzonderlijk af- en uitgraven van de vervuilde gronden,

— de hiervoor vermelde gronden afkomstig van de kanaalverbreding en de brugopritten per schip moeten worden afgevoerd naar een locatie langs een bevaarbare waterweg op maximaal 100 km afstand (vogelvlucht) van de werf,

— de maximale afvoer 3 000 ton per dag bedraagt,

— het tijdig lossen van de schepen dient uitgevoerd door en ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht,

— het verder afvoeren van de gronden naar een TOP/GRC, de verwerking en behandeling ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht,

— de opdrachtnemer dienstenopdracht gemachtigd is om een vertegenwoordiger aan te stellen om namens de TOP/GRC toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden.

Onderhavige dienstenopdracht behelst in hoofdzaak de uitvoering van de werkzaamheden welke hiervoor vermeld zijn als uit te voeren door de opdrachtnemer, nl.:

— het tijdig lossen van de schepen met vervuilde gronden. Na het lossen van de schepen zijn de gronden de volle eigendom van de opdrachtnemer,

— het verder afvoeren van de gronden naar een TOP of GRC,

— de verwerking van de gronden en alle noodzakelijke behandelingen voor het reinigen van de gronden,

— het storten van de gronden als reiniging niet mogelijk is.

De opdracht is opgedeeld in een vast en een voorwaardelijk gedeelte. De gronden van het vast gedeelte komen van opwaarts de Theunisbrug. De gronden van het voorwaardelijk gedeelte komen van afwaarts de Theunisbrug.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 185-447033

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

De uitvoeringstermijn bedraagt:

— vast gedeelte: 155 kalenderdagen,

— voorwaardelijk gedeelte: 155 kalenderdagen.

TWB nr. 1:

— volgende twee paragrafen uit het bestek: “Het verplichte plaatsbezoek zal plaatsvinden onder begeleiding van een of meerdere vertegenwoordiger(s) van de aanbestedende overheid, en zullen doorgaan op 30.9.2020 en 1.10.2020. De inschrijvers zijn verplicht zich voorafgaandelijk in te schrijven voor één van beide dagen. Vrije plaatsbezoeken zijn niet mogelijk. De inschrijvers dienen ten laatste vijf werkdagen voor hun plaatsbezoek de namen en functies van de personen, die aanwezig zullen, zijn door te geven aan de leidend ambtenaar (max. twee personen per inschrijver).”, worden integraal vervangen door onderstaande twee paragrafen: “Het verplichte plaatsbezoek zal plaatsvinden onder begeleiding van een of meerdere vertegenwoordiger(s) van de aanbestedende overheid, en zullen doorgaan op 30.9.2020 en 1.10.2020 telkens om 14:00. De inschrijvers zijn verplicht zich voorafgaandelijk in te schrijven voor één van beide dagen. Vrije plaatsbezoeken zijn niet mogelijk. De inschrijvers dienen ten laatste één werkdag voor hun plaatsbezoek de namen en functies van de personen, die aanwezig zullen, zijn door te geven aan de leidend ambtenaar (max. twee personen per inschrijver).”

Te lezen:

De uitvoeringstermijn bedraagt:

— vast gedeelte: 155 kalenderdagen,

— voorwaardelijk gedeelte: 155 kalenderdagen.

TWB nr. 1:

— volgende twee paragrafen uit het bestek: “Het verplichte plaatsbezoek zal plaatsvinden onder begeleiding van een of meerdere vertegenwoordiger(s) van de aanbestedende overheid, en zullen doorgaan op 30.9.2020 en 1.10.2020. De inschrijvers zijn verplicht zich voorafgaandelijk in te schrijven voor één van beide dagen. Vrije plaatsbezoeken zijn niet mogelijk. De inschrijvers dienen ten laatste vijf werkdagen voor hun plaatsbezoek de namen en functies van de personen, die aanwezig zullen, zijn door te geven aan de leidend ambtenaar (max. twee personen per inschrijver).”, worden integraal vervangen door onderstaande twee paragrafen: “Het verplichte plaatsbezoek zal plaatsvinden onder begeleiding van een of meerdere vertegenwoordiger(s) van de aanbestedende overheid, en zullen doorgaan op 30.9.2020 en 1.10.2020 telkens om 14:00. De inschrijvers zijn verplicht zich voorafgaandelijk in te schrijven voor één van beide dagen. Vrije plaatsbezoeken zijn niet mogelijk.

De inschrijvers dienen ten laatste één werkdag voor hun plaatsbezoek de namen en functies van de personen, die aanwezig zullen, zijn door te geven aan de leidend ambtenaar (max. twee personen per inschrijver).”

TWB nr. twee: aanvulling op het bestek m.b.t. acceptatiecriteria (bijlagen toegevoegd in word-document). Nieuwe samenvattende opmeting en beschrijvende opmeting werden toegevoegd.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

TWB nr. 2: aanvulling op het bestek m.b.t. acceptatiecriteria (bijlagen toegevoegd in word-document). Nieuwe samenvattende opmeting en beschrijvende opmeting werden toegevoegd.