Diensten - 491304-2020

16/10/2020    S202

Polen-Wroclaw: Patrouillediensten

2020/S 202-491304

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Postadres: ul. Powstańców Śląskich 186
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-139
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Dec
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 713347379
Fax: +48 713347363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

Referentienummer: O.WR.D-3.2413.184.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79715000 Patrouillediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 885 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000 Meet- en controlediensten
71631480 Wegeninspectiediensten
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
90511300 Diensten voor het verzamelen van straatafval
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
45233280 Plaatsen van middenbermbeveiliging
45233290 Plaatsen van verkeersborden
45233292 Installatie van beveiligingsuitrusting
45232451 Afwaterings- en oppervlaktewerkzaamheden
45233140 Wegwerkzaamheden
45233141 Wegenonderhoud
45233142 Herstellen van wegen
45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
71314000 Energie en aanverwante diensten
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
50232200 Onderhoud van verkeerslichten
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
90690000 Diensten voor graffitiverwijdering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
II.2.5)Gunningscriteria
Prijs

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
16/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Badera” Firma produkcyjno-handlowo-usługowa (lider)
Postadres: Dalachów 354
Plaats: Rudniki
NUTS-code: PL52 Opolskie
Postcode: 46-325
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Budia-Standard Sp. z o.o. (partner)
Postadres: ul. Kopernika 11E
Plaats: Oleśnica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 56-400
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 885 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 885 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed