Werken - 491454-2020

16/10/2020    S202

Luxemburg-Luxemburg: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 202-491454

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Société nationale des chemins de fer Luxembourgeois
Postadres: 9 Place de la Gare
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Postcode: L-1018
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Service gestion infrastructure.division planification ressources
E-mail: gi.planificationressources@cfl.lu
Telefoon: +352 49905730
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cfl.lu
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gare de Luxembourg — Aménagement des quais V et VI et restructuration du plan des voies

Referentienummer: 1900534
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Les travaux comprennent en particulier: ­ travaux de construction de génie civil:

— travaux de finition;

— travaux de serrurerie et de charpente métallique:

—— construction de marquises sur les quais, d'une nouvelle passerelle de liaison entre les quais et divers travaux de serrurerie; ­

— travaux de génie technique:

—— aménagement des installations électriques;

—— installation d'ascenseurs et escaliers mécaniques;

—— installation d'équipements de préchauffage/climatisation de trains. ­

Travaux d'installations de traction électrique. ­

— travaux de voie ferrée:

—— pose de voies courantes et d'appareils de voie;

—— installation de bornes SOS et d'un système de vidéosurveillance.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux de serrurerie et de charpente métallique

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500 Smidswaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Construction de marquises sur les quais, d'une nouvelle passerelle de liaison entre les quais et divers travaux de serrurerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 069-163443
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 46037689/II/GC-I
Perceel nr.: 2
Benaming:

Gare de Luxembourg — aménagement des quais V et VI avec restructuration du plan des voies — Travaux de charpente métallique, de serrurerie, de vitrage, de peinture et de faux-plafonds

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AM Arendt-MBB-Steffen Holzbau
Postadres: boîte postale 2
Plaats: Colmar-Berg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: 7701
Land: Luxemburg
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Juridictions administratives
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020