Werken - 491506-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 202-491506

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 172-416512)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: Özdemir, Zehra
E-mail: zehra.oezdemir@deutschebahn.com
Telefoon: +49 089130885034
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ESTW-R Berchtesgadener Land – TK Anlagen

Referentienummer: 20FEI46034
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 172-416512

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kommunikation
In plaats van:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=i2mVPnMdQcg%253d

Te lezen:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=x8QuaxT5mMY%253d

Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
In plaats van:

Beginn: 01/12/2020

Ende: 25/02/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

Te lezen:

Beginn: 11/12/2020

Ende: 25/02/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
In plaats van:

Beginn: 01/12/2020

Ende: 25/02/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

Te lezen:

Beginn: 11/12/2020

Ende: 25/02/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
In plaats van:

Beginn: 01/12/2020

Ende: 25/02/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

Te lezen:

Beginn: 11/12/2020

Ende: 25/02/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
In plaats van:

Beginn: 01/12/2020

Ende: 25/02/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

Te lezen:

Beginn: 11/12/2020

Ende: 25/02/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/11/2020

Te lezen:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/12/2020

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:

Tag: 16/10/2020

Ortszeit: 10:00

Ort:

München

Te lezen:

Tag: 22/10/2020

Ortszeit: 10:00

Ort: München

VII.2)Overige nadere inlichtingen: