Leveringen - 491524-2020

16/10/2020    S202

Portugal-Lissabon: Dieselolie

2020/S 202-491524

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comboios de Portugal (CP), E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 500498601
Postadres: Calçada do Duque, 20
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1249-109
Land: Portugal
E-mail: compras@cp.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cp.pt
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.acingov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.acingov.pt
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concurso Público com publicidade no JOUE para o fornecimento de combustíveis líquidos a granel à CP

Referentienummer: DMS 710457
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100 Dieselolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornecimento de combustíveis líquidos a granel à CP.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 850 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concurso Público com publicidade no JOUE para o fornecimento de combustíveis líquidos a granel à CP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualidade / Weging: 1
Prijs - Weging: 99
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 850 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração da CP
Postadres: Calçada do Duque, 20
Plaats: Lisboa
Postcode: 1249-109
Land: Portugal
E-mail: compras@cp.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020