Leveringen - 491535-2020

Submission deadline has been amended by:  562755-2020
16/10/2020    S202

Spanje-Madrid: Aardoliën en -samenstellingen

2020/S 202-491535

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RENFE Fabricación y Mantenimiento, S. M. E., S. A.
Nationaal identificatienummer: A86868239
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28034
Land: Spanje
Contactpersoon: Iker Pagola Arruti
E-mail: iker.pagola.arruti@renfe.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.renfe.com/
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=0idnC4wW4oEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de aceites lubricantes 2020-06

Referentienummer: 2020-00935
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211800 Aardoliën en -samenstellingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 950 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020