Leveringen - 491541-2020

16/10/2020    S202

Polen-Gdansk: Dieselbrandstof

2020/S 202-491541

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lotos Petrobaltic S.A.
Postadres: ul. Stary Dwór 9
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postcode: 80-758
Land: Polen
Contactpersoon: Lotos Petrobaltic S.A.
E-mail: pp@lotospetrobaltic.pl
Telefoon: +48 583013061
Fax: +48 583014311
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://lotos-pzp.logintrade.net
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://lotos-pzp.logintrade.net
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://lotos-pzp.logintrade.net/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego ISO-F-DMA zgodnie z normą ISO8217:2010 [E] o zawartości siarki nie przekraczającej 0,1 %

Referentienummer: LPB/ZP-14/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ISO-F-DMA zgodnie z normą ISO8217:2010 [E] o zawartości siarki nie przekraczającej 0,1 % w łącznej szacowanej ilości do 9 037 ton w ciągu 48 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawy realizowane będą na wskazane przez zamawiającego jednostki pływające przycumowane do Nabrzeża Flisaków w Porcie Gdańskim lub innego nabrzeża w Porcie Gdańskim lub Porcie Gdynia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ISO-F-DMA zgodnie z normą ISO8217:2010 [E] o zawartości siarki nie przekraczającej 0,1 % w łącznej szacowanej ilości do 9037 ton w ciągu 48 miesięcy.

Dostawy będą realizowane w ilościach nie większych niż 200 ton, w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od daty złożenia zamówienia (zlecenia).

Dostawy realizowane będą na wskazane przez zamawiającego jednostki pływające przycumowane do Nabrzeża Flisaków w Porcie Gdańskim lub innego nabrzeża w Porcie Gdańskim lub Porcie Gdynia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia (obrotu paliwami).

Szczegółowe informacje w zakresie warunków udziału w postępowaniu w tym sposób ich spełnienia oraz oceny przez zamawiającego znajdują się w SIWZ dostępnym na stronie zamawiającego.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie definiuje warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1. dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi uprawnienia do przewozu paliw;

2. dysponują środkami transportu przystosowanymi do transportu paliwa, tj. taką ilością autocystern, która zapewni załadunek jednej dostawy (do 200 ton paliwa) na jednostki pływające, o których mowa w pkt 6.3 SIWZ w czasie od 8 do 10 godzin; środki transportowe, o których mowa powyżej i przewóz muszą spełniać wymagania określone w ADR (L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route – międzynarodowej konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych z dnia 30 września 1957 r. z poźń. zm.);

3. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dostaw paliwa, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywali lub wykonują co najmniej pięć (5) dostaw paliwa stanowiącego przedmiot zamówienia lub paliwa żeglugowego MGO/ISO-F-DMA zgodnie z normą ISO 8217:2010 (E) o zawartości siarki nie przekraczającej 0,1 %, każda dostawa w wielkości nie mniejszej niż 200 ton.

Szczegółowe informacje w zakresie warunków udziału w postępowaniu w tym sposób ich spełnienia oraz oceny przez zamawiającego znajdują się w SIWZ dostępnym na stronie zamawiającego.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

3. Szczegółowy opis podstaw wykluczenia z postępowania znajduje się w pkt 8 SIWZ na stronie zamawiającego.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

2. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie zamawiającego.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie zastosowanie ma art. 23 ustawy.

2. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 11 SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zawarte we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

Siedziba zamawiającego: ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, platforma przetargowa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy przetargowej.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców – art. 38 ust. 3 ustawy.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

7. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zamawiający może przedłużyć termin do składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian SIWZ, zgodnie z treścią art. 38 ustawy.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia postępowania zgodnie z art. 24aa ustawy, co oznacza, iż zamawiający uprawniony będzie najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona za najkorzystniejszą będzie uchylać się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020