Leveringen - 491563-2020

16/10/2020    S202

België-Brussel: Verrijdbare containers

2020/S 202-491563

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: bpost
Nationaal identificatienummer: 0214.596.464_26604
Postadres: Muntcenter
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Frank Pauwels
E-mail: frank.pauwels@bpost.be
Telefoon: +32 22762819
Fax: +32 22762169
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bpost.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389571
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389571
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=bpost-2020-1-036-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van lichte metalen containers op wielen voor transport van pakketten en of zakken

Referentienummer: bpost-2020-1-036-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44613600 Verrijdbare containers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Bpost wil lichte en gemakkelijk te hanteren metalen containers op wielen aankopen voor het transport van pakketten en /of zakken in alle afmetingen en vormen van een werkpost naar een laadkade of voertuig.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 836 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De levering van metalen containers op wielen uitgerust met hoge deur

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613600 Verrijdbare containers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied BELGIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De levering van metalen containers op wielen uitgerust met hoge deur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

vier x een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De levering van metalen containers op wielen uitgerust met lage deur

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613600 Verrijdbare containers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied BELGIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De levering van metalen containers op wielen uitgerust met lage deur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Vier x een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie Selectieleidraad deel 2 artikel 5 punt 1.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te willen raadplegen, in het bijzonder deel 2 artikel 5 punt 2.1.

Eventuele minimumeisen:

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te willen raadplegen, in het bijzonder deel 2 artikel 5 punt 2.1.

Opgelet: de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de kandidaat bij de aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te willen raadplegen, in het bijzonder deel 2 artikel 5 punt 2.2.

Eventuele minimumeisen:

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te willen raadplegen, in het bijzonder deel 2 artikel 5 punt

2.2. Opgelet: de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de kandidaat bij de aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zie selectieleidraad.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Deze zullen worden opgenomen in de Opdrachtdocumenten.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Deze zullen worden opgenomen in de Opdrachtdocumenten.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Niet van toepassing.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Deze zullen worden opgenomen in de Opdrachtdocumenten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tweefasige procedure

— Na de uiterste datum van indiening van de Aanvragen tot deelneming zal bpost evalueren wie kan worden geselecteerd,

— De geselecteerde Kandidaten zullen het Bestek ontvangen en zullen de mogelijkheid hebben om een Offerte in te dienen.

Verplicht gebruik selectieleidraad

U dient verplicht de instructies te volgen vermeld in de Selectieleidraad. Gelieve deze aandachtig door te nemen.

Overige vragen? Aarzel niet de contactpersoon die op I.1 vermeld is te contacteren als u een probleem ervaart bij het openen

Van de bijlagen van deze aankondiging of bij vragen i.v.m. de inhoud van de documenten (met inbegrip van de selectieleidraad).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020