Leveringen - 491576-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Chania: Telemetrisch bewakingssysteem

2020/S 202-491576

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimotiki Epicheirisi Ydreysis Apocheteysis Chanion
Postadres: Megistis Layras 15
Plaats: Chania
NUTS-code: EL434 Χανιά
Postcode: 733 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Dimitrios Lemonis
E-mail: lemonis@deyach.gr
Telefoon: +30 2821036256
Fax: +30 2821036288
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deyach.gr
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Τηλεμετρία και τηλεέλεγχος διαρροών σε νέα δίκτυα ύδρευσης, επέκταση αυτοματοποίησης σε νέους τοπικούς σταθμούς και αναβάθμιση των τοπικών σταθμών ελέγχου αυτοματοποίησης (SCADA), του Δήμου Χανίων.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32441100 Telemetrisch bewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 134 804.88 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32441200 Telemetrie- en controle-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL434 Χανιά

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 092-223509

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Τηλεμετρία και τηλεέλεγχος διαρροών σε νέα δίκτυα ύδρευσης, επέκταση αυτοματοποίησης σε νέους τοπικούς σταθμούς και αναβάθμιση των τοπικών σταθμών ελέγχου αυτοματοποίησης (SCADA), του Δήμου Χανίων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Machinor Α.Ε. / Χωροτεχνική Α.Τ.Ε.
Plaats: Νέα Σμύρνη Αττικής
NUTS-code: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Postcode: 171 23
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 134 804.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 075 030.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020