Leveringen - 491592-2020

16/10/2020    S202

Bulgarije-Kozloduy: Diverse onderdelen

2020/S 202-491592

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „AETs Kozloduy“ EAD
Nationaal identificatienummer: 106513772
Postadres: ploshtadka AETs „Kozloduy“
Plaats: Kozloduy
NUTS-code: BG313 Враца
Postcode: 3321
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Petya Yonkova
E-mail: PMYonkova@npp.bg
Telefoon: +359 97374626
Fax: +359 97376007
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kznpp.org
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1099
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на ремонтен комплект за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 от фирма Emerson Electric CO

Referentienummer: 44020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34913000 Diverse onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 119 530.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG313 Враца

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 102000109
Benaming:

Доставка на ремонтен комплект за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 от фирма Emerson Electric CO.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „ИПУ — София“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130304138
Postadres: ул. „Цар Симеон“ № 82, вх. В, ет. 5
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1202
Land: Bulgarije
E-mail: ipu-sofia@ipu.bg
Telefoon: +359 29810566
Fax: +359 29800161
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 530.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020