Leveringen - 491605-2020

16/10/2020    S202

Polen-Katowice: Schoren en stutten voor de mijnbouw

2020/S 202-491605

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postadres: ul. Powstańców 30
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-039
Land: Polen
Contactpersoon: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Telefoon: +48 327572922
Fax: +48 327572304
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pgg.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 285-6

Referentienummer: 702000466
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44460000 Schoren en stutten voor de mijnbouw
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 12 144 802.43 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych

Perceel nr.: Od 1 do 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44460000 Schoren en stutten voor de mijnbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Międzydrzwiowe rozpory przeznaczone do łączenia i stabilizacji odrzwi obudowy chodnikowej, wykonanej z kształtowników V25, V29, V32, V36 w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych:

Zadanie nr 1 – Rozpora niesymetryczna V-29 L-500 mm, strzemię M-20 – 3 660 kpl.;

Zadanie nr 2 – Rozpora niesymetryczna V-29 L-750 mm, strzemię M-20 – 1 890 kpl.;

Zadanie nr 3 – Rozpora niesymetryczna V-29 L-800 mm, strzemię M-20 – 5 383 kpl.;

Zadanie nr 4 – Rozpora niesymetryczna V-29 L-1000 mm, strzemię M-20 – 6 054 kpl.;

Zadanie nr 5 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-600 mm, śruby hakowe TR20x4 – 6 830 kpl.;

Zadanie nr 6 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-750 mm, śruby hakowe TR20x4 – 12 118 kpl.;

Zadanie nr 7 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-800 mm, śruby hakowe TR20x4 – 80 626 kpl.;

Zadanie nr 8 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-1000 mm, śruby hakowe TR20x4 – 20 430 kpl.;

Zadanie nr 9 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-300 mm, śruby hakowe TR20x4 – 3 300 kpl.;

Zadanie nr 10 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-500 mm, śruby hakowe TR20x4 – 54 297 kpl.;

Zadanie nr 11 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-600 mm, śruby hakowe TR20x4 – 37 505 kpl.;

Zadanie nr 12 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-750 mm, śruby hakowe TR20x4 – 135 505 kpl.;

Zadanie nr 13 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-800 mm, śruby hakowe TR20x4 – 338 325 kpl.;

Zadanie nr 14 – Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-1000 mm, śruby hakowe TR20x4 – 51 455 kpl.;

Zadanie nr 15 – Rozpora rurowa regulowana V-25/V-29 L-500-750 mm, śruby hakowe TR20x4 – 2 650 kpl.;

Zadanie nr 16 – Rozpora rurowa regulowana V-32/V-36 L-400-500 mm, śruby hakowe TR20x4 – 3 030 kpl.;

Zadanie nr 17 – Rozpora rurowa regulowana V-32/V-36 L-500-750 mm, śruby hakowe TR20x4 – 6 300 kpl.;

Zadanie nr 18 – Rozpora rurowa regulowana V-32/V-36 L-600-850 mm, śruby hakowe TR20x4 – 2 750 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 128-314511
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 14
Benaming:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadania nr 14

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zakłady Produkcyjne „B-D" S.A.
Postadres: ul. 11-go Listopada 2/4
Plaats: Zawiercie
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 42-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 874 735.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18
Benaming:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PPUH „Promet” Kazimierz Gabryś, Ewa Gabryś-Staszałek s.j.
Postadres: ul. Podkępie 2
Plaats: Bestwina
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 43-512
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PPUH „Promet” Sp. z o.o.
Postadres: ul. Podkepie 2
Plaats: Bestwina
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 43-512
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 318 813.38 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 10, 12, 13
Benaming:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań nr 10, 12, 13

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PW „Dremex” Sp. z o.o.
Postadres: Rudna Mała 49A
Plaats: Rudna Mała
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Postcode: 36-060
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 228 719.85 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 9, 11
Benaming:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań nr 9, 11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petek i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k.
Postadres: ul. Dąbrowskiego 2
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „MAS" Sp. z o.o.
Postadres: ul. Rybnicka 42
Plaats: Mikołów
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 43-190
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 561 519.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 7
Benaming:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadania nr 7

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „GOPOL" Anna Gola
Postadres: ul. Heweliusza 27
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-756
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 161 014.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020