Leveringen - 491643-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Ostrava: Trolleybussen

2020/S 202-491643

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 192-464586)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Nationaal identificatienummer: 61974757
Postadres: Poděbradova 494/2
Plaats: Ostrava - Moravská Ostrava
NUTS-code: CZ08 Moravskoslezsko
Postcode: 702 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s.r.o., Atrium Flora, Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
E-mail: info@broz-sedlaty.cz
Telefoon: +420 246028028
Fax: +420 246028029
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.dpo.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka až 18 ks parciálních trolejbusů

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622300 Trolleybussen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 18 kusů nových jednočlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení a elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro využití pro provoz bez připojení na trolejové vedení.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 192-464586

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kontaktní osoba
In plaats van:

Ostrava - Moravská Ostrava

Te lezen:

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s.r.o., Atrium Flora, Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

Afdelingsnummer: III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Seznam a stručný popis kritérií výběru
In plaats van:

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 500 000 000 CZK bez DPH, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

Te lezen:

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 225 000 000 CZK bez DPH, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Seznam a stručný popis kritérií výběru:
In plaats van:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") požaduje:

A. Seznam významných dodávek

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných dodávek objednatele musí vyplývat, že dodavatel poskytnul:

— 1 významnou dodávku pro jednoho objednatele, jejímž předmětem bylo dodání alespoň 3 ks nových trolejbusů, kdy finanční objem významné dodávky musel činit alespoň 35 000 000 CZK bez DPH.

Dodávané referenční trolejbusy:

— musely být schváleny pro provoz s cestujícími v nízkopodlažní úpravě jako vozidlo městské hromadné přepravy,

— musely být schváleny k provozu na pozemních komunikacích v kterémkoli členském státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce,

— musely splňovat požadavky normy EHK OSN č. 107 a elektrická zařízení trolejbusu (silnoproudá část) a musely odpovídat evropským technickým normám EN pro tuto oblast.

Vozidlem městské hromadné dopravy v nízkopodlažní úpravě se pro účely prokázání shora uvedené kvalifikace rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu min 35 % plochy vozidla určené pro stojící cestující, invalidní vozík nebo kočárek.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných dodávek, ve kterém musí být u jednotlivých dodávek uvedeny minimálně následující údaje:

— název objednatele,

— specifikace poskytnutých dodávek,

— finanční objem v CZK bez DPH,

— doba a místo poskytnutí dodávek.

Vzor seznamu významných dodávek tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam významných dodávek“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít dodávky, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria „Seznam významných dodávek“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Te lezen:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") požaduje:

A. Seznam významných dodávek

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných dodávek objednatele musí vyplývat, že dodavatel poskytnul:

— 1 významnou dodávku pro jednoho objednatele, jejímž předmětem bylo dodání alespoň 3 ks nových trolejbusů, kdy finanční objem významné dodávky musel činit alespoň 35 000 000 CZK bez DPH.

Dodávané referenční trolejbusy:

— musely být schváleny pro provoz s cestujícími v nízkopodlažní úpravě jako vozidlo městské hromadné přepravy a

— musely splňovat požadavky normy EHK OSN č. 107.

Vozidlem městské hromadné dopravy v nízkopodlažní úpravě se pro účely prokázání shora uvedené kvalifikace rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu min 35 % plochy vozidla určené pro stojící cestující, invalidní vozík nebo kočárek.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných dodávek, ve kterém musí být u jednotlivých dodávek uvedeny minimálně následující údaje:

— název objednatele,

— specifikace poskytnutých dodávek,

— finanční objem v CZK bez DPH,

— doba a místo poskytnutí dodávek.

Vzor seznamu významných dodávek tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam významných dodávek“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít dodávky, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria „Seznam významných dodávek“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán - Nabídka musí být platná do:
In plaats van:
Datum: 30/10/2021
Te lezen:
Datum: 11/11/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: