Diensten - 491674-2020

16/10/2020    S202

Ierland-Cork: Telecommunicatiediensten

2020/S 202-491674

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ervia
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: PO Box 900, Webworks, Eglinton Street
Plaats: Cork
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Tender Admin
E-mail: Tenders@ervia.ie
Telefoon: +353 4239641
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ervia.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/376
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.etender.gov.ie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.etender.gov.ie
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework for Provision of Telecommunication Services to Ervia — PQQ

Referentienummer: 20/106
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ervia is undertaking a competitive tendering process, the objective of which is to establish multi-party framework agreements in relation to the provision of telecommunications services.

It is anticipated that a separate framework agreement will be entered into for each lot. Telecommunication services will be sub-divided into 4 separate lots. It is intended that the initial contracts to be awarded under each framework agreement will be for the Irish Water and Group businesses of Ervia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1a - Wide Area Network Services

Perceel nr.: 1a
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
32412100 Telecommunicatienetwerk
32412110 Internetnetwerk
32420000 Netwerkuitrusting
32441000 Telemetrie-uitrusting
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
32550000 Telefoonuitrusting
32551400 Telefoonnetwerk
32571000 Communicatie-infrastructuur
42961200 Scada of gelijkwaardig systeem
50330000 Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
50332000 Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur
51340000 Installatie van lijntelefonie-uitrusting
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64212000 Mobieletelefoondiensten
72720000 WAN-diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision and management of services for WAN links and Internet Connectivity, interconnection between sites including headquarters; regional offices; data centres; partner sites and to provide scalable, resilient, timely, and secure communications for telemetry, instrumentation and SCADA data for Gas, water and waste water assets.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

You must submit through the eTenders system before 12.00 local time on 11 November 2020. It is very important that you start the scanning and uploading of your response in a timely manner. The system will automatically lockdown at the exact time specified in the PQQ documents. Tenders that are not fully uploaded by the response deadline will not be accepted by the system.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1b. Fixed Line Telephony Services

Perceel nr.: 1b
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
32412100 Telecommunicatienetwerk
32412110 Internetnetwerk
32420000 Netwerkuitrusting
32441000 Telemetrie-uitrusting
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
32550000 Telefoonuitrusting
32551400 Telefoonnetwerk
32571000 Communicatie-infrastructuur
42961200 Scada of gelijkwaardig systeem
50330000 Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
50332000 Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur
51340000 Installatie van lijntelefonie-uitrusting
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64212000 Mobieletelefoondiensten
72720000 WAN-diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision and management of public switched telephone network (PSTN) connectivity; migration to SIP technology, support and maintenance of existing telephony equipment; and provision, installation and configuration of additional telephony equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

You must submit through the eTenders system before 12.00 local time on 11 November 2020. It is very important that you start the scanning and uploading of your response in a timely manner. The system will automatically lockdown at the exact time specified in the PQQ documents. Tenders that are not fully uploaded by the response deadline will not be accepted by the system.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1c. Non-Geographic Number Services

Perceel nr.: 1c
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
32412100 Telecommunicatienetwerk
32412110 Internetnetwerk
32420000 Netwerkuitrusting
32441000 Telemetrie-uitrusting
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
32550000 Telefoonuitrusting
32551400 Telefoonnetwerk
32571000 Communicatie-infrastructuur
42961200 Scada of gelijkwaardig systeem
50330000 Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
50332000 Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur
51340000 Installatie van lijntelefonie-uitrusting
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64212000 Mobieletelefoondiensten
72720000 WAN-diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of telecommunications services to Ervia for the routing of calls to non-geographic numbers to headquarters, regional offices and business partner facilities.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

You must submit through the eTenders system before 12.00 local time on 11 November 2020. It is very important that you start the scanning and uploading of your response in a timely manner. The system will automatically lockdown at the exact time specified in the PQQ documents. Tenders that are not fully uploaded by the response deadline will not be accepted by the system.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1d. Mobile Voice, Messaging, and Data Services

Perceel nr.: 1d
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
32412100 Telecommunicatienetwerk
32412110 Internetnetwerk
32420000 Netwerkuitrusting
32441000 Telemetrie-uitrusting
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
32550000 Telefoonuitrusting
32551400 Telefoonnetwerk
32571000 Communicatie-infrastructuur
42961200 Scada of gelijkwaardig systeem
50330000 Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
50332000 Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur
51340000 Installatie van lijntelefonie-uitrusting
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64212000 Mobieletelefoondiensten
72720000 WAN-diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision and management of mobile devices, providing voice, messaging, and data services.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

You must submit through the eTenders system before 12.00 local time on 11 November 2020. It is very important that you start the scanning and uploading of your response in a timely manner. The system will automatically lockdown at the exact time specified in the PQQ documents. Tenders that are not fully uploaded by the response deadline will not be accepted by the system.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please refer to tender documents available to download from www.etenders.gov.ie only.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to tender documents available to download from www.etenders.gov.ie only.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to tender documents available to download from www.etenders.gov.ie only.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

You must submit through the etenders system before the deadline. The submission deadline is strict and no submissions will be possible after the date and time specified in the PQQ documents. Please note that all tenders are electronic, as such no paper copies will be accepted or read. Please submit via the etenders system not later than 12.00 local time on 11 November 2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court
Postadres: The Four Courts
Plaats: Dublin 7
Land: Ierland
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Telefoon: +353 18886000
Internetadres: http://www.courts.ie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Please refer to Statutory Instrument 131 of 2010, European Communities (Award of Contracts by Utility Undertaking) (Review Procedures) Regulations 2010 (and in particular Regulation 7 and 10(2)).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020