Diensten - 491728-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Boedapest: Installatie van meetuitrusting

2020/S 202-491728

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_71040624
Postadres: Akácfa utca 15.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1980
Land: Hongarije
Contactpersoon: Székely Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefoon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bkv.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

T-182/20 Villamos almérők telepítése

Referentienummer: EKR000852892020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51210000 Installatie van meetuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51210000 Installatie van meetuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 172-416736

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

T-182/20 Villamos almérők telepítése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020