Služby - 491729-2017

09/12/2017    S237    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Otvorené mikropodnikateľské modely pre inovácie v európskych domoch v pamiatkovom fonde v súkromnom vlastníctve

2017/S 237-491729

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Európska komisia, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgicko
Kontaktná osoba: EAC Unite D2
E-mail: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE100

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Otvorené mikropodnikateľské modely pre inovácie v európskych domoch v pamiatkovom fonde v súkromnom vlastníctve.

II.1.2)Hlavný kód CPV
73210000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto akcie je posilniť spôsobilosť súkromných vlastníkov domov zaradených do pamiatkového fondu a poskytnúť im inovačné obchodné modely.

V rámci prípravnej akcie sa budú mapovať a porovnávať existujúce obchodné modely, ktoré používajú domy v pamiatkovom fonde v súkromnom vlastníctve v EÚ, a určia sa osvedčené postupy a potenciálne inovácie, ktoré by sa mohli spoločne využívať.

Zároveň sa bude kvantifikovať a posudzovať ekonomická hodnota domov v pamiatkovom fonde v súkromnom vlastníctve v EÚ a stanoví sa ich potenciál prispieť k rôznym politikám EÚ, vrátane inovácie, sociálneho začlenenia, vzdelávania, práce s mládežou a medzikultúrneho dialógu. Pridaná hodnota sa bude odvodzovať zo synergie s aktuálnymi akciami EÚ, ktoré sú venované kultúrnemu dedičstvu (Dni európskeho dedičstva, Cena EÚ za kultúrne dedičstvo, značka „Európske dedičstvo“).

Napokon sa touto akciou prostredníctvom šírenia a zvyšovania informovanosti o európskej hodnote dedičstva prispeje k cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľmi sú:

1. posilniť spôsobilosť súkromných vlastníkov domov v pamiatkovom fonde zachovávať a udržiavať takéto nehnuteľnosti a poskytnúť im inovačné obchodné modely;

2. analyzovať hospodársky a sociálny potenciál takýchto činností a poskytnúť politické odporúčania;

3. zdôrazniť význam vzdelávania, odbornej prípravy a inovácií pre zachovávanie a podporu kultúrneho dedičstva;

4. riešiť otázky prenosu znalostí v oblasti kultúrneho dedičstva k mladším generáciám a získavania tradičných zručností v prípade novej generácie;

5. zaoberať sa otázkou kolektívnej správy kultúrneho dedičstva medzi verejnými a súkromnými subjektmi.

Prípravná akcia bude prebiehať počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, čím sa poskytne príležitosť na zvýšenie širšieho povedomia o príspevku domov v pamiatkovom fonde v súkromnom vlastníctve k ochrane kultúrneho dedičstva a jeho udržateľnej správe.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, ročný pracovný program index 1.10.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri oddiel 4.4. Kritériá výberu v špecifikáciách obstarávania vo výzve na predloženie ponúk č. EAC/50/2017.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/01/2018
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 01/02/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača.

Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo občianskeho preukazu alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu s uvedením referenčného čísla výzvy v predmete e-mailu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Všeobecný súd
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembursko
Telefón: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/11/2017