Diensten - 491730-2020

16/10/2020    S202

Italië-Milaan: Reparatie en onderhoud van niet-elektrische machines

2020/S 202-491730

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda Trasporti milanesi SpA
Postadres: Foro Buonaparte 61
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20121
Land: Italië
E-mail: responsabileacquisti@atm.it
Telefoon: +39 02480311
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.atm.it
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di revisione dei motocompressori tranviari e filoviari — CIG: 8302841923

Referentienummer: 3600000063
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50531000 Reparatie en onderhoud van niet-elektrische machines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di revisione dei motocompressori tranviari e filoviari

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 416 507.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4C Milano
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di revisione dei motocompressori tranviari e filoviari

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 100-242739
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3600000063
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elettromeccanica Sommariva srl
Postadres: via SS. dei Giovi 43/A
Plaats: Zibido San Giacomo (MI)
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20080
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 416 507.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 319 451.51 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR per la Lombardia — ufficio Accettazione ricorsi
Postadres: via Corridoni 39
Plaats: Milano
Postcode: 20122
Land: Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020