Diensten - 491761-2020

16/10/2020    S202

Polska-Zabrze: Usługi projektowania rurociągów

2020/S 202-491761

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Adres pocztowy: ul. Szczęść Boże 11
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kozak
E-mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Tel.: +48 323985580
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.psgaz.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.psgaz.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

2020/W100/WP-002719: Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00346643/ Pszów / Kraszewskiego / Radlin / Rymera / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia

Numer referencyjny: 2020/W100/WP-002719
II.1.2)Główny kod CPV
71322200 Usługi projektowania rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie PT/UP/00346643/ Pszów / Kraszewskiego / Radlin / Rymera / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zadanie PT/UP/00346643/ Pszów / Kraszewskiego / Radlin / Rymera / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia.

Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, a także świadczenie usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych danym projektem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres: gazociąg średniego ciśnienia Dn 110 PE o długości około 2.149 metrów,

Gazociąg średniego ciśnienia Dn 40 PE o długości około 631 metrów,

Przyłącza średniego ciśnienia Dn 25 PE – 5 sztuk o długości około 5 metrów każde,

Miejsce włączenia: Rydułtowy, Strefa Gospodarcza, Dn 110PE.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 152-373322
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

2020/W100/WP-002719: Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00346643/ Pszów / Kraszewskiego / Radlin / Rymera / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawa prawna

Art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, to jest: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Art. 146 ust. 6, to jest: Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy.

W przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie ze względu na zmianę zakresu przedmiotu postępowania, wynikającego z konieczności modyfikacji przebiegu trasy gazociągu spowodowanej brakiem zgód Właścicieli nieruchomości, konieczne było opracowanie alternatywnej trasy przebiegu gazociągów na jednym z jego odcinków.

Zakresy zadań, w szczególności przebieg tras gazociągów podlegających projektowaniu w dwóch osobnych postępowaniach, po zmianie koncepcji gazyfikacji, pokrywają się w około 90 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020