Diensten - 491804-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Technische ontwerpdiensten

2020/S 202-491804

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 155-380265)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Postadres: pl. Starynkiewicza 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-015
Land: Polen
Contactpersoon: Urszula Załoga, Pion zamówień publicznych – Dział postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telefoon: +48 224455344
Fax: +48 224455315
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mpwik.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie podestów technologicznych na dachu budynku A i B przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie, dzielnica Śródmieście

Referentienummer: 01347/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie podestów technologicznych na dachu budynku A i B przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie, dzielnica Śródmieście.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 155-380265

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Te lezen:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: