Diensten - 491820-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Krško: Diensten voor nucleaire veiligheid

2020/S 202-491820

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 197-478156)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5034345000
Postadres: Vrbina 12
Plaats: Krško
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8270
Land: Slovenië
Contactpersoon: Uvozna nabava, Igor Vuković
E-mail: gregor.cerjak@nek.si
Telefoon: +386 74802329
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nek.si/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vizualni pregled vodil svežnja regulacijskih palic med Remontom 2021

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98113100 Diensten voor nucleaire veiligheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 197-478156

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 23/10/2020
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
In plaats van:
Datum: 13/10/2020
Te lezen:
Datum: 23/10/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: