De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 49183-2019

01/02/2019    S23

België-Brussel: Verlening van ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van bodem- en landgerelateerde doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling op Europees niveau

2019/S 023-049183

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van bodem- en landgerelateerde doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling op Europees niveau

Referentienummer: ENV.D.1/SER/2018/0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van deze opdracht is het bijstaan van de Europese Commissie bij het analyseren van de voortgang van de uitvoering van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling („SDG‘s, sustainable development goals“) die verband houden met land en bodem in de EU, het verlenen van ondersteuning bij de organisatie van een conferentie over dit thema op EU-niveau, het verzamelen van voorbeelden van goede praktijken en het formuleren van aanbevelingen voor de tenuitvoerlegging ervan.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 147 924.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra muros

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving: dienstverlening. Enkelvoudige opdracht van 18 maanden, met een totale begroting van 150 000 EUR.

De opdracht omvat de verzameling en analyse op kantoor van informatie inzake de tenuitvoerlegging van bodem- en landgerelateerde SDGs, contacten met overheden van lidstaten, bijstand ter plaatse voor de organisatie van een conferentie op EU-niveau in Brussel, publicatie van de belangrijkste bevindingen voor beleidsmakers en verspreiding ervan tijdens minstens 3 evenementen. Het werk moet voortbouwen op informatie die reeds beschikbaar is in het kader van de tenuitvoerlegging van SDGs in de lidstaten en op EU-niveau, en op informatie die zelfstandig wordt verzameld door de contractant en die ter beschikking wordt gesteld door de diensten van de Commissie. De contractant moet met name:

1) Bestaande informatie verzamelen over de status van de tenuitvoerlegging van bodem- en landgerelateerde SDG‘s op nationaal en Europees niveau (wetenschappelijke literatuur, nationale plannen inzake duurzame ontwikkelingen, verslagen inzake de tenuitvoerlegging van de SDG‘s enz.). De informatie inzake de coördinatie, vaststelling van indicatoren, prioriteiten, tenuitvoerlegging en beste praktijken op nationaal niveau aanvullen en analyseren, door de relevante nationale autoriteiten te contacteren, met name de bodemdeskundigengroep, onder toezicht van de Commissie.

2) De Commissie ondersteunen bij de organisatie van een conferentie inzake de tenuitvoerlegging van land- en bodemgerelateerde SDG‘s in de EU, die gepland is voor de tweede helft van 2019 in Brussel. Dit omvat de voorbereiding van de conferentie, de verlening en het beheer van de logistiek van de conferentie, en de opstelling en verspreiding van de resultaten, in nauwe samenwerking met de diensten van de Europese Commissie.

3) De verzameling, publicatie en verspreiding van voorbeelden van goede praktijken en kernboodschappen voor beleidsmakers inzake de tenuitvoerlegging van land- en bodemgerelateerde SDG‘s.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: prijs - weging / Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB S 056-123139 op 21.3.2018 met als titel: „Onderzoek naar de manier om bodemgerelateerde doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling op Europees niveau ten uitvoer te leggen” met een begroting van 150 000 EUR. De aard van de opdracht was ETU.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 134-304482
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2018/792008/SER/ENV.D.1
Benaming:

Verlening van ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van bodem- en landgerelateerde doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling op Europees niveau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Wageningen Research — Wageningen Environmental Research
Postadres: Droevendaalsesteeg 3
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6708 PB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Milieu Ltd
Postadres: Chaussée de Charleroi 112
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1060
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Deltares
Postadres: Boussinnesqweg 1
Plaats: Delft
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2629 HV
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 147 924.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4 genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen, een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2019