Leveringen - 491916-2020

16/10/2020    S202

Noorwegen-Bodø: Kipauto's

2020/S 202-491916

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bodø kommune
Nationaal identificatienummer: 972 418 013
Postadres: Kongens gate 23, Postboks 319
Plaats: Bodø
NUTS-code: NO071 Nordland
Postcode: 8001
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Hans Kvandal
E-mail: hans.p.kvandal@bodo.kommune.no
Telefoon: +47 75554402
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://bodo.kommune.no/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250845
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lorry

Referentienummer: 2020/6574
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134200 Kipauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200 Kipauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO071 Nordland
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 11/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020