Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 491925-2020

16/10/2020    S202

Noorwegen-Vadsø: Medische verbruiksartikelen

2020/S 202-491925

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Marie Myntevik
E-mail: marie.myntevik@sykehusinnkjop.no
Telefoon: +47 78950700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/140615281.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tracheostomy and Tubes for the Trusts in Helse Vest

Referentienummer: 2020/229
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33170000 Anesthesie en recovery
33172100 Instrumentarium voor anesthesie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
NUTS-code: NO043 Rogaland
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane
NUTS-code: NO05 Vestlandet
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 year + 1 year.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens, Noors, Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020