Diensten - 491926-2019

18/10/2019    S202

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 202-491926

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Landbouw en Visserij
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16724
Postadres: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Timo Ghysels
E-mail: tim.ghysels@lv.vlaanderen.be
Telefoon: +32 25527521
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be/landbouw
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355891
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355891
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=26431
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Landbouw en visserij

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling van een smartphone applicatie voor geotagged photos en perceelskenmerken via 'augmented reality'

Referentienummer: Departement Landbouw en Visserij-OPD/CAPSAT/APP/2019/01-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de ontwikkeling van een smartphone applicatie die landbouwers toelaat om op een verzekerde manier ‘geotagged photos’ te kunnen nemen en versturen, met een grafische overlay van landbouwperceelskenmerken via 'augmented reality' op de camera. Het Departement Landbouw en Visserij zoekt hierbij een evenwicht tussen de efficiëntiewinsten binnen de controle op de monitoring van landbouwpercelen en een dienstverlening naar klanten toe. De gebruiksvriendelijkheid van de applicatie is van uiterst grote belangrijkheid voor een vlotte en wijdverspreide ingebruikname door onze klanten. De app moet een aantal functionaliteiten bevatten (zie selectieleidraad). De ontwikkeling en de uitrol van de applicatie moet afgerond zijn binnen een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van gunning. In principe wordt de start van deze opdracht voorzien vanaf 14.2.2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72262000 Ontwikkeling van software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de ontwikkeling van een smartphone applicatie die landbouwers toelaat om op een verzekerde manier ‘geotagged photos’ te kunnen nemen en versturen, met een grafische overlay van landbouwperceelskenmerken via 'augmented reality' op de camera. Het Departement Landbouw en Visserij zoekt hierbij een evenwicht tussen de efficiëntiewinsten binnen de controle op de monitoring van landbouwpercelen en een dienstverlening naar klanten toe. De gebruiksvriendelijkheid van de applicatie is van uiterst grote belangrijkheid voor een vlotte en wijdverspreide ingebruikname door onze klanten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 14/02/2020
Einde: 14/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 8
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Zie selectiecriteria (III.5)) in de selectieleidraad: zowel op vlak van economische en financiële draagkracht als op technische en beroepsbekwaamheid.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Op 25.10.2019 wordt een algemene 'Q&A-sessie' georganiseerd. Alle geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd hierop aanwezig te zijn om bijkomende verduidelijkingen bij de opdracht te verkrijgen. De sessie zal doorgaan van 13:30 tot 16:30 in zaal Ellips 0.A.13 op hoofdzetel van de administratieve entiteit. Voor verdere details zie de selectieleidraad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 20/11/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Op 25.10.2019 wordt een algemene 'Q&A-sessie' georganiseerd. Alle geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd hierop aanwezig te zijn om bijkomende verduidelijkingen bij de opdracht te verkrijgen. De sessie zal doorgaan van 13:30 tot 16:30 in zaal Ellips 0.A.13 op hoofdzetel van de administratieve entiteit.

Met het oog op het vlotte verloop van bovenstaande sessie, wordt de kandidaten gevraagd op voorhand de vragen over te maken aan de aanbestedende overheid. Dit kan door de vraag over te maken aan tim.ghysels@lv.vlaanderen.be met als onderwerp van de mail ‘Q&A-sessie OPD/CAPSAT/APP/2019/01 – naam kandidaat-opdrachtnemer’ en dit voor 22.10.2019, 12:00. Voor verdere details: zie selectieleidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan u tegen deze beslissing beroep instellen bij de Raad van State. Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep

indienen binnen 60 dagen na deze betekening. De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Het beroep kan ook elektronisch worden ingeleid.

Meer informatie vindt u hierover op de website van de Raad van State: http://www.raadvanstate.be/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/10/2019