Diensten - 491954-2020

16/10/2020    S202

Noorwegen-Storebø: Financiële leasing

2020/S 202-491954

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Austevoll kommune
Nationaal identificatienummer: 941139787
Postadres: Birkelandsvegen 2
Plaats: Storebø
NUTS-code: NO051 Hordaland
Postcode: 5392
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Åshild Fløisand
E-mail: aaf@sands.no
Telefoon: +47 41916745
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.austevoll.kommune.no/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/315635
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement Car Leasing

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66114000 Financiële leasing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procurement of a framework agreement with one supplier of car leasing. 10 cars initially, but the quantity can be adjusted during the agreement period.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 529 216.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34110000 Personenwagens
34111000 Auto's: stationcars en sedans
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of a framework agreement with one supplier of car leasing. 10 cars initially, but the quantity can be adjusted during the agreement period.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality cars / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality services / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

See tender document.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 089-213495
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Framework Agreement Car Leasing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gudim Nyere Bil AS
Nationaal identificatienummer: 984 697 716
Postadres: Kokstadvegen 50
Plaats: Kokstad
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 5257
Land: Noorwegen
E-mail: ebi@gudimbil.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 529 216.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bergen District Court
Plaats: Bergen
Postcode: 7412
Land: Noorwegen
E-mail: bergen.tingrett@domstol.no
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020