Werken - 492021-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Croydon: Aanbrengen van brandwering

2020/S 202-492021

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Optivo
Postadres: 125 High Street
Plaats: Croydon
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CR0 9XP
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@optivo.org.uk
Telefoon: +44 8001216060
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.optivo.org.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA8521
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.mytenders.org.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.mytenders.org.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Planned Fire Safety and Fire Prevention Works Programme

Referentienummer: OP7125
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45343100 Aanbrengen van brandwering
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement is in relation to a planned programme of works to return various of the authority’s housing stock to compliance with

current (and proposed) building regulations in respect of fire safety. The authority has commissioned a series of fire risk assessments and facade surveys to inform the condition of the stock and the remedial works necessary to return blocks found to be non-compliant to standard.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 120 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45343000 Installeren van brandpreventie-installaties
45343100 Aanbrengen van brandwering
71220000 Maken van bouwkundige ontwerpen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ2 Surrey, East and West Sussex
NUTS-code: UKJ4 Kent
NUTS-code: UKI LONDON
NUTS-code: UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND)
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The procurement is in relation to a planned programme of works to return various of the authority’s housing stock to compliance with current (and proposed) building regulations in respect of fire safety.

The appointed constructor will instruct their specialist architect/designer to conduct surveys and investigations of each block in order to prepare a detailed schedule of works for the authority’s approval. The constructor will then conduct second stage supply chain tenders against those packages of work in order to appoint the specialist(s) offering the best value for money option.

It is expected the works will be across three classifications:

Group A — Specialist works,

Group B — Typical remedial works recommended from fire risk assessments,

Group C — Discretionary planned works.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

An initial term of 3 years from April 2021 extendable at the authority’s sole discretion in two further 2 year tranches to a maximum term of 7 years (3 + 2 + 2).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 6
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Applicants will be required to complete a selection questionnaire (‘SQ’) consistent with the Public Contracts Directive (2014/24/EU). The criteria for choosing the number of candidates will be set out in the SQ. The SQ is available from the website given at I.3) and must be returned by the date stipulated at section IV.2.2) to the address set out in the questionnaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Applicants will be required to complete a selection questionnaire (‘SQ’) consistent with the Public Contracts Directive (2014/24/EU). The criteria for choosing the number of candidates will be set out in the SQ and information memorandum.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Pursuant to the prior information notice published on 10 June 2020, the authority has elected and is eligible to apply the accelerated procedure. Many of the blocks subject to the procurement do not comply with current or proposed building regulations in respect of fire safety and are currently protected by a 24/7 waking watch.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 111-270672
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 16/11/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/05/2021

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: to register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the myTenders website at https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=220436

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the postbox facility. A user guide is available at https://www.mytenders.co.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(MT Ref:220436)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Public Procurement Review Service
Postadres: Cabinet Office
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk
Telefoon: +44 3450103503
Internetadres: https://www.gov.uk/government/publications/public-procurement-review-service-scope-and-remit
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020